" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การตรวจรับงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย สบ.ถ.๒๕-๐๑๑ ซอยแก้วอุทิศเชื่อมถนน สบ.ถ.๒๕-๐๑๕ ซอยทานะมัยอุทิศ (ชุมชนหนองก้าง) งวดสุดท้าย 

รายละเอียดเอกสารคลิก...