" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  รายละเอียดเอกสารคลิก...

๑.แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบ ผด.๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)

๒.แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบ ผด.๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)
๓.แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)